Zapisz się do newslettera i zyskaj 50zł *

74 858 21 83,  512 318 441  [email protected]

Mój koszyk

Koszyk

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez sklep internetowy dostępny pod adresem lotari.pl jest Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy (dalej Franc Gardiner), ul. Składowa 3, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000119105, NIP 8842436788, REGON 891431922, kapitał zakładowy 3 133 003,26 zł.

Franc Gardiner szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami OgólnegoRozporządzenia o Ochronie Danych tzw. RODO. [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.

Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

 1. Podczas korzystania z usług świadczonych poprzez sklep internetowy lotari.pl możemy poprosić Cię o podanie następujących danych osobowych: imię; nazwisko; adres do dostawy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj); adres na fakturze (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj); adres e-mail; numer telefonu; nazwa firmy; numer NIP.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwićrealizację określonych usług świadczonych przez sklep lotari.pl.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
 4. Wykonanie umowy o świadczenie usług(w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;
 5. Kontakt telefoniczny w celach związanych z obsługą umowyza pośrednictwem infolinii – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. Utrzymanie konta użytkownika sklepie lotari.pl, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. Kontakt telefoniczny w sprawach innych niż obsługa umowylub świadczenie usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością.
 8. Obsługa zapytań składanych przez elektroniczne formularze kontaktowe in. nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi
 9. Marketing bezpośredni z użyciem środków komunikacji elektronicznej- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 10. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi oraz tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z innych przepisów prawa w tym regulacji księgowych i podatkowych, z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 3. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania, co możesz uczynić w każdym momencie.
 4. Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.

Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 2. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 3. W celu zapewnienia niezawodności i najwyższej jakości usługi korzystamy z zewnętrznych rozwiązań informatycznych (hosting), oferowanych przez najlepszych w Polsce dostawców, którzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych.
 4. Podmioty z którymi współpracujemy w celu realizacji świadczonych przez sklep lotari.pl usług np. dostawa towaru, obsługa płatności, wysyłka newslettera, obsługa korespondencji, obsługa promocji i konkursów itp. mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jedynie w niezbędnym do tego zakresie.
 5. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy do państw trzecich.
 6. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 1. Administrator (poprzez sklep internetowy lotari.pl) jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 00004938846, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo sp. z o.o. do użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to wyraźną zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez użytkownika w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz numeru zamówienia do Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep i spółkę Ceneo sp. z o.o., danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

Użytkownikowi przysługują identyczne uprawnienia jak opisane w rozdziale III tj. prawo do żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane wobec Ceneo sp. z o.o. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z Ceneo sp. z o.o.

Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail użytkownika.

Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu posiada własną politykę prywatności.

Wypełnienie ankiety jest prawem użytkownika. Zgoda,lub jej brak nie ma wpływu na realizacje zamówienia przez sprzedawcę.

 1. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala nam na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 3. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
 4. charakterze bezprawnym,
 5. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych, których używa Franc Gardiner lub inne podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
 6. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z Policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 8. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres email [email protected] lub pisemnie na adres: Franc Gardiner Sp. z o. o., ul. Składowa 3, 58-100 Świdnica.
 9. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa proszę nas o tym poinformować. Możecie także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.